Algemene Voorwaarden voor maisonendordogne.eu

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van maisonendordogne.eu, zoals deze beschikbaar is gesteld door Maison en Dordogne. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maison en Dordogne is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Maison en Dordogne.

Prijzen en informatie:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Maison en Dordogne te mogen claimen of te veronderstellen.

Maison en Dordogne streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Maison en Dordogne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van maisonendordogne.eu op deze pagina.

Huurvoorwaarden

Verplichtingen verhuurder

De verhuurder is verplicht:

 1. het verblijf tijdig en in goede staat en compleet met inventaris ter beschikking te stellen, ongeacht of aan de verhuurder gebreken onbekend zijn;
 2. voor het verblijf met inventaris, mede ten behoeve van de huurder, een deugdelijke opstal- en inboedelverzekering te hebben;
 3. ervoor zorg te dragen dat de terreinbeheerder de huurder toegang verschaft tot het terrein waar het verblijf zich bevindt;
 4. met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van het verblijf en toebehoren.

Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht:

 1. de verschuldigde huur- en waarborgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij het verblijf niet of voor een kortere periode;
 2. het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken;
 3. de instructies van de verhuurder op te volgen;
 4. het verhuurde niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
 5. zorg te dragen voor naleving van het terrein- of huisreglement door het gezelschap waar de huurder deel van uitmaakt;
 6. het verblijf tijdig en in dezelfde staat op te leveren als bij aanvang van de huurperiode, behoudens normale slijtage.

Annulering huurder

 1. De huurder dient bij voorkeur per aangetekende brief te annuleren.
 2. Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd;
  • 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  • 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode;
  • 70% van de huurprijs bij annulering langer dan een maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode;
  • 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maarniet langer dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode;
  • 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
 3. De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog het verblijf voor dezelfde periode of een deel ervan te verhuren. Als dat lukt, worden de annuleringskosten naar evenredigheid verminderd. De verhuurder mag een vast bedrag van Euro 25,00 en de noodzakelijke kosten in verband met de annulering hierop inhouden.

Tekortkoming

 • Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd si. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.
 • Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur- en waarborgsom geheel resp. gedeeltelijk. Bestaat de tekortkoming uit het niet of niet tijdig afleveren van het verblijf, dan heeft de huurder tevens recht op 25% van de huursom,behoudens het recht op volledige schadevergoeding. Indien door de tekortkoming van de verhuurder de vakantie geheel of gedeeltelijk is bedorven, dan heeft de huurder bovendien recht op een vergoeding daarvoor.
 • Ontruimt de huurder het verblijf later dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van verdere schade, termijn de verlate ontruiming aan de huurder niet kan worden toegerekend.

Kosten tijdens verhuur

De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder. De huurder dient contact op te nemen en toestemming van de verhuurder te vragen voordat hij opdracht geeft tot onderhoud of reparatie van het verblijf en zijn dit door omstandigheden onmogelijk is. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt bij voorkeur op vertoon van gespecificeerde nota’s.

Schade

 1. Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van het verblijf, treedt de huurder in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van de verhuurder.
 2. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend of gedekt is door de lopende verzekering voor het verblijf, dan wel ingevolge dit contract verzekerd had behoren te zijn

WiFi

Er is WiFi aanwezig. Net als in Nederland is het in Frankrijk verboden om films en muziek te downloaden waar rechten op zitten ( zoals films en muziek). Indien er toch wordt gedownload loopt men het risico waarschuwingen of boetes te krijgen, zie ook: http://www.nutech.nl/internet/3831552/10-procent-franse-internetters-kreeg-downloadwaarschuwing.html  Het is dan ook niet toegestaan om tijdens het verblijf in ons huis zaken te downloaden van bijvoorbeeld P2P (bittorent) achtige websites.

Zwembad

Het zwembad is voorzien van een elektrisch bedienbaar afdekzeil. Bij gebruik dient er te allen tijde een volwassene aanwezig te zijn. Wanneer het zwembad niet wordt gebruikt, dient het afgesloten te zijn met het afdekzeil zoals beschreven in de instructies van het huis.

Annulering in verband met pandemie

Wanneer een van de betrokken overheden de restricties oplegt op de Dordogne (of heel Frankrijk) voor de periode van (of net voorafgaande aan) de periode van de boeking dan bieden wij de mogelijkheid aan om de vakantie kosteloos te verplaatsen naar (in overleg) een andere periode dit jaar of dezelfde periode volgend jaar. Hierbij verrekenen we de kosten o.b.v. de tarieven van de betreffende weken. Mocht een lockdown plaatsvinden tijdens de huurperiode en jullie besluiten terug te gaan dan verrekenen we de huur op basis van het percentage niet genoten dagen.